Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ 5 ΜΕ ΘΕΜΑ «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Πολιτική»

Υφιστάμενη κατάσταση

Πληθώρα νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, οικονομικά αδύνατους, και που είναι αποσπασματικές και έντονα συγκεντρωτικές .
Περιοριστικός και προαιρετικός χαρακτήρας παρέμβασης της Τ.Α σε θέματα κοινωνικές πολιτικές.
Λειτουργικά προβλήματα: έλλειψη ευελιξίας στις αναθέσεις, προμήθειες και προσλήψεις του απαραίτητου διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού.
Αδυναμία αξιοποίησης συνεργασιών και συντονισμού της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο τοπικό επίπεδο.
Ανύπαρκοτο θεσμικό πλαίσιο για την δειευκόλυνση των συνεργασίων των Δήμοων με φορείς της κοινωνίας πολιτών και παλαιά μοντέλα κατηγοριοποίησης των οργανώσεων σε σχέση με τις σύνθετες σημερινές κοινωνικές ανάγκες.
  Το μοντέλο της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής είναι στηριγμένο σε πολιτικές που απευθύνονταν σε κατηγορίες πολιτών όπου τα κύρια κριτήρια ήταν είτε ηλικιακά (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί) είτε ιατρικού τύπου. Δεν κάλυπτουν το εύρος των αναγκών για ένα κοινωνικό δίκτυ προστασίας δηλ. Στέγη – Σίτιση – ένδυση – Ιατρική Περίθαλψη – Φαρμακευτική Περίθαλψη – Προστασία από την Βία – Ανεργία.

Συμπεράσματα-προτάσεις

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί προνομιακό χώρο άσκησης κοινωνικής πολιτικής λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της που είναι η εγγύτητα προς τον ωφελούμενο, η ευχερης προσβασιμότητα, και η ευλεξία.
Η θεσμοθετημένη ανάθεση στους Δήμους της διαδικασίας καταγραφής και πρώτης αξιολόγησης των κοινωνικών αναγκών είναι επιβεβλημένη
Εξατομίκευση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς τον πολίτη που να καλύπτει μεγάλο εύρος των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών.
Νέο μοντέλο προνοιακού πλουραλισμού: δικτύωση φορέων κρατικού, ιδιωτικού προσωπικού χώρου και εμπλοκή πολλαπλών συντελεστών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (εθελοντικοί φορείς, ομάδες αυτοβοήθειας, οικογένεια).
Διαφοροποίηση της εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών ανάλογα με το χωρικό προσδιορισμό των Δήμων και τα ιδιαίτερα κοινωνικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά.
Η δημιουργία «οδηγών ενεργειών» (Manual) για κάθε περίπτωση είναι αποτελεσματικότερος τρόπος λειτουργίας μιας δομής που στηρίζεται σε εθελοντική προσφορά, από την δημιουργία ενός απλού ή και σύνθετου κανονισμού λειτουργίας.
Ενθάρυνση της εθελοντικής προσφοράς με τη θεσμοθέτηση πλαισίου κινήτρων και επιβράβευσης (συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά παρακολούθησης, σύνδεση με τα τοπικά σύμφωνα ανάπτυξης για πρόσβαση στην αγορά εργασίας).
Επαναοριοθέτηση του πλαισίου διασύνδεση πρωτοβάθμιας Υγείας και πρόληψης με τις κεντρικές δομές υγείας.

Προϋποθέσεις εφαρμογής της νέας κοινωνικής πολιτικής

Μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας και προώθησης υπερτοπικών συνεργασιών
Επεξεργασία προδιαγραφών και μεθοδολογίας εκπόνησης κοινωνικών μελετών, κοινωνικών προγραμμάτων
Κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού σε ζητήματα Κοινωνικού σχεδιασμού
Διάχυση πληροφόρησης και διερεύνησης των δυνατοτήτων χρηματοδότησης
Χρηματοδοτική κατοχύρωση:
αυτόνομη γραμμή προϋπολογισμού
συνδυασμός χρηματοδοτικών μέσων → ίδιοι πόροι, ΚΑΠ, πόροι από μεταφορά αρμοδιοτήτων, εναλλακτικές πηγές (χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες.
από το http://prv5.gr/?p=88

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου